şatıroğlu inşaat
çaykara Serdar elektronik
Çaykara Gazetesi

İhale İlanı

İhale İlanı

ÇAYKARA ŞEKERSU KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR.

 

Çaykara Köy

lere Hizmet Götürme Birliği’nden:

 

Çaykara   Şekersu Köyü Köprü İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile iha

le edilecektir.

 

1. İdarenin

     a) Adresi           &#

xa0;                           : Çaykara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

     b) Telef

on ve faks numarası          : 0462 616 10 16 – 616 10 58           0462 616 13 05

     c) Elektronik posta adresi    &#

xa0;        : caykara.khgb@gmail.com

2. İhale konusu yapım işinin

      a) Niteliği, tü

rü, miktarı               : Köprü İnşaatı Yapım İşi  

İMALATIN CİNSİ         

                     BİRİM           MİKTARI

İmla Yapılması    &#xa0

;                                  m³                        30,00

Kuruda taş dolgu kazısı                          m³                        10,00

Kuruda Köprü temeli kazısı                    m³                        50,00

Suda taş dolgu kazısı                              m3                        10,00

Suda köprü temeli kazısı                         m³                        60,00

Köprü temelinde demirsiz beton             m³                         83,16

Köprü temel dışı demirsiz  beton            m³                         115,50

Köprüde Demirli Beton                         m3                         34,44

Ocak taşı ile istifli taş duvar                   m³                          120,00

Köprülerde taşıyıcı iskele                      m³                          175,00

Ø32 lik Demirin Kaynakla Eklenmesi    adet                       180,00

İnce demir işçiliği                                   ton                           1,25

Kalın  demir işçiliği                                 ton                          3,25

Profil Demirden İşçilik                            ton                          0,28

Nervürlü Demir Bedeli                           ton                           4,91

Profil Demir Bedeli                                ton                           2,19

Köşebent Demir Bedeli                          ton                          0,61

Korkuluk İşçiliği                                     ton                          2,51

Bakır Levha İşçiliği                                 kg                           3,80

Kurşun Levha İşçiliği                              kg                          29,00

Garguy Yapılması                                   kg                         27,00

Korkuluk Boyası Yapılması                     m2                        58,00

Ankraj yapımı İçin Epoksi Reçine              kg                      15,00

Yuvarlak Demirden Ankraj Demiri Yapımı   kg                   18,22

Ankraj Deliği Açılması                              mt                       7,50

      b) Yapılacağı yer                          : Çaykara Şekersu Köyü

      c) Başlama tarihi                          : Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi

  yapılarak işe başlanacaktır.

      d) İşin süresi                                : Yer tesliminden itibaren 90 takvim gündür.

3. İhalenin

      a) Yapılacağı yer                          : Çaykara Kaymakamlığı

      b) Tarih ve saati                           : 02/08/2011 günü saat 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi:

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dökümanının satın alındığına dair belge.

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı  bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

  Pozisyonu                           Meslek Unvanı                             Mesleki Özellikleri      Adet

Şantiye Şefi                   İnşaat Mühendisi/Mimar                  En az 5 yıl deneyimli         1

Anahtar Teknik Personelin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekir.  (Gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirket ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklardan, anonim şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarından yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.)

b) Teknik Personel Taahhütnamesi:

İsteklinin aşağıda gösterilen sayı ve nitelikte teknik personel taahhütnamesi vermesi gerekmektedir.

     Pozisyonu                     Meslek Unvanı                             Mesleki Özellikleri         Adet

Mimar/Mühendis           Mimar/İnşaat Mühendisi                 En az 5 yıl deneyimli          1

Tekniker/Usta            İnşaat Teknikeri/Betoncu Ustası         En az 3 yıl deneyimli          1

Tekniker/Usta         İnşaat Teknikeri/Duvarcı Ustası             En az 3 yıl deneyimli         1

7.3.3– Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

İstekli işe başlama tarihinden itibaren aşağıda belirtilen yapı araçlarını iş yerinde devamlı bulundurmak zorundadır.

Adı-Cinsi                                                       Özellik                                             Adet

Ekskavatör                      en az 94 kw, paletli, hidrolik kırıcılı, kovalı                         1

Motopomp                                                  20 PS gücünde                                      1

Betoniyer                                                                                                                  1

Vibratör                                                                                                                    1

Kompresör                                                  210 CFM’lik                                         1                  

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, techizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci veya mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, techizat ve diğer ekipman için ise noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir. Noter tasdikli taahhütname verilmesi halinde yapı araçlarının kira sözleşmesi de eklenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-XII. Grup: Alt-Üst Geçit-köprü İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat mühendisliği ve mimarlıktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Çaykara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 250,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 02/08/2011 tarihi saat 09:30’e kadar Çaykara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne verilebilir. Posta vasıtasıyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif  birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Birliğimiz 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İlan tarihi: 25/07/2011

 

 

Son Güncelleme: 08:00 29 Temmuz 2011
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.